TOP > Tagalog

Tagalog
Consultation ukol sa pag-aaral ng mga dayuhan

Ang konsultasyon ukol sa edukasyon o pag-aaral ay maaaring isagawa kung may mga katanungan kayo ukol sa school system ng Japan, o di kaya’y naghahanap ng isang Japanese class, o naghahanap ng mga multilingual materials para gamitin sa paaralan. Ang serbisyong ito ay maaaring gamitin ng mga paaralan at mga supporters.

Araw ng Konsulta

Martes: Tagalog, Hapones
Miyerkules: Portuges, Hapones
Huwebes / Sabado: Chinese, Hapones
Biyernes: Kastila, Hapones
※walang pasok pagnataong pista opisyal


Oras ng Konsulta

10:00 ~ 13:00, 14:00 ~ 17:00 (matatapos ang tanggapan 16:30)

Lugar

Earth Plaza 2F. Silid AKLATAN at IMPORMASYON

Para sa Konsultasyon

Pumunta ng direkta sa itinakdang lugar o kaya maaari din ang kumonsulta sa telepono.
TEL:045-896-2972 (Tagalog, Portuges, Chinese, Kastila)
TEL:045-896-2970 (Hapones)
FAX:045-896-2894
E-mail:soudan1@earthplaza.jp
※Ang konsulta sa Fax at E-mail ay kinakailangan ang mahabang oras bago masagot. Sana’y maunawaan.

Umaasiste sa Tagapayo Ukol sa Edukasyon (Assistant Education Consultant) Pagpapakilala ng Sarili
Janet Miyajima
Isa akong taga-Bicol na nabigyan nang permisong makapanirahan dito sa bansang Hapon ng permanente. Dahil sa naranasan ko ang kahirapan nang hindi ka marunong magbasa at magsulat nang kanilang wika, nagtiyaga akong mag-aral hanggang sa maisipan kong kumuha nang eksaminasyon nang JLPT level 3 and 2 at maipasa … pinag-aralan ko ang bawat level nang tig-isang taon.Kasalukuyan ko namang pinag-aaralan ang JLPT level 1 na N1 na sa ngayon. Kung may mga katanungan po kayo diyan ukol sa edukasyon ditto o mga sulat paaralan na na hindi ninyo maintindihan, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa aming tanggapan. Wala po ditong bayad at sinisiguro po naming hindi makakalabas ang anumang sikreto na inyong idinulog.

Melanie Takahashi
Ako ay Pilipina na nakapag-asawa ng hapon at pinagpalang magkaroon ng tatlong anak, Na naninirahan sa Yokohama. Marami akong naranasan hirap sa pamumuhay, pagpapalaki ng mga anak, kultura at wikang hapon. Naranasan ko rin kung gaano kahirap ang di mo alam kung saan ang hingian ng tulong sa oras na kailanagan mo. Nandito po kami sa Earth Plaza (Hongodai) tuwing Martes. Kung gusto ninyong matuto nang Wikang Hapon, Katanungan tungkol sa mga Paaralan, Pag-aaral ng mga bata at iba pa. Handa po naming kayong tulungan sa abot ng aming kakayahan.