TOP > ข้อกำหนดในการใช้สถานที่

thai
ข้อกำหนดในการใช้สถานที่

จ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดที่สำนักงานเอิร์ธ พลาซ่า ชั้น 1 ในวันที่จะใช้สถานที่ และคุณจะได้รับกุญแจสถานที่เช่าดังกล่าวภายในวันเดียวกัน

หากคุณต้องการยื่นขอลดค่าเช่าตามกฎระเบียบข้อบังคับ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อทางเอิร์ธ พลาซ่า

ระบบการจอง

านสามารถจองการใช้สถานที่โดยใช้ระบบการจอง (e- Kanagawa)

ท่านสามารถจองได้ทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสในหน่วยงานต่างๆ (ข้อจำกัดก่อนใช้ระบบการจอง คือแบบฟอร์มยื่นคำร้องต้องเป็นแบบฟอร์มของหน่วยงานนั้นๆ)

ระยะเวลาการลงทะเบียน

รับจองล่วงหน้าในระยะ 6 เดือนก่อนวันใช้ห้อง โดยต้องจองในวันที่ 1 ของเดือน

ระบบการจองปฏิบัติการในเวลา 5:00-24:00

หากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาดำเนินการอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันที่วางแผนจะใช้ห้องนิทรรศการ หรืออย่างน้อย 1 วันก่อนวันใช้ห้องประชุม สตูดิโอนันทนาการ ห้องครัว หรือห้องพยาบาล