TOP >Tagalog

English
Mga kinakailangan upang gamitin ang mga pasilidad

Bayaran ang renta ng cash sa opisina na nasa unang palapag ng Earth Plaza sa araw na gagamitin ninyo ang facility bago makuha ang susi.

Kung nais magkaroon ng pagbabawas sa renta sa ilalim ng Ordinance Enforcement Regulation, tumawag sa Earth Plaza

Ang sistema ng pagpareserba

Maaring magsagawa ng pagreserba sa bawat pasilidad sa pamamagitan ng sistema ng pagpareserba (e-Kanagawa). Nasa Internet, telephone, cell-phone, at mga touch-panel computers sa bawat tanggapan o institution. (kailangang magparehistro bago gamitin ang sistema ng pagpareserba. May mga application forms sa bawat tanggapan)


Panahon ng pagrehistro

Isasagawa ang pagtanggap ng reserbasyon mula sa unang araw ng buwan, anim na buwan bago gagamitin ang pasilidad.
Ang sistema ng pagpapareserba ay bukas mula 5:00 hanggang 24:00.
Kapag nais ipa-cancel ang ginawang reserbasyon o di kaya’y nais baguhin ito, kailangang isagawa o ipaalam ito 14 araw bago ang araw ng paggamit ng exhibition room, o isang araw bago gamitin ang Meeting room, Creation studio, Cooking room o Nursing room.

Pagtanggap at pagbalik ng mga susi
Kapag papasok sa loob ng kuwarto

Kapag papasok sa kuwarto bago mag-8:00, kunin ang susi sa opisina na nasa unang palapag ng Earth Plaza.

Kapag papasok sa kuwarto pagkatapos ng 20:00, kunin ang susi sa Hazard Prevention Center sa unang palapag. Ipakita ang Notice of Approval of Use sa alinmang pagkakataon.

Kapag lilisanin ang kuwarto

Kapag aalis sa kuwarto bago mag-20:00, tawagan ang opisina ng Earth Plaza sa pamamagitan ng internal phone.

Kapag aalis sa kuwato pagkatapos ng 20:00, tawagan ang Hazard Prevention Center sa pamamagitan ng internal phone.
Pupunta ang isang miyembro o staff sa kuwarto para isagawa ang exit procedures. Ibalik ang susi sa staff na ito.