TOP > Tagalog

Tagalog
Ang singil bawat tao sa silid eksibisyon sa ikalimang palapag
Mga estudyante ng Paaralang Elementarya, mga estudyante ng Paaralang Sekondarya 100 yen
Grupo ng 20 katao o higit pa (halaga bawat tao) 80 yen
Mga estudyante ng Mataas na Paaralan (hindi lalampas sa 20 taong gulang), 65 taong gulang o higit pa 200 yen
Grupo ng 20 katao o higit pa (halaga bawat tao) 160 yen
Adult 400 yen
Grupo ng 20 Adults o higit pa (halaga bawat tao) 320 yen