TOP >Vietnam

Vietnam
1.Chi phí thuê một giờ
Hội trường Plaza (358 chỗ ngồi)
Ngày trong tuần (Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 4,710 yên
17:00-22:00 5,440 yên
Ngày trong tuần (Nếu không có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 3,140 yên
17:00-22:00 3,610 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ(Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 5,920 yên
17:00-22:00 6,810 yên

Ngày cuối tuần và Ngày lễ (Nếu không có thu phí vào cửa)

9:00-17:00 3,930 yên
17:00-22:00 4,510 yên

Phòng chờ của Hội trường Plaza
Phòng chờ 1 (Kiểu Nhật㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 210 yên
17:00-22:00 240 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 260 yên
17:00-22:00 300 yên
Phòng chờ 2 (Kiểu Châu Âu 12㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 160 yên
17:00-22:00 180 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 200 yên
17:00-22:00 230 yên
Phòng chờ 3 (Kiểu Châu Âu 12㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 160 yên
17:00-22:00 180 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 200 yên
17:00-22:00 230 yên

Phòng triển lãm
Galeria A+B (290㎡)
Ngày trong tuần (Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 2,360 yên
17:00-22:00 2,780 yên
Ngày trong tuần (Nếu không có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 1,570 yên
17:00-22:00 1,830 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ (Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 2,990 yên
17:00-22:00 3,460 yên

Ngày cuối tuần và Ngày lễ (Nếu không có thu phí vào cửa)

9:00-17:00 1,990 yên
17:00-22:00 2,310 yên

Phòng tranh A ( 180㎡)
Ngày trong tuần (Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 1,520 yên
17:00-22:00 1,730 yên
Ngày trong tuần (Nếu không có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 990 yên
17:00-22:00 1,160 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ (Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 1,890 yên
17:00-22:00 2,200 yên

Ngày cuối tuần và Ngày lễ (Nếu không có thu phí vào cửa)

9:00-17:00 1,260 yên
17:00-22:00 1,460 yên

Phòng tranh B ( 110㎡)
Ngày trong tuần (Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 840 yên
17:00-22:00 1,040 yên
Ngày trong tuần (Nếu không có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 580 yên
17:00-22:00 680 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ (Nếu có thu phí vào cửa)
9:00-17:00 1,100 yên
17:00-22:00 1,260 yên

Ngày cuối tuần và Ngày lễ (Nếu có thu phí vào cửa)

9:00-17:00 730 yên
17:00-22:00 840 yên

Phòng họp(180㎡)
Liên kết cả hai phòng (78 chỗ ngồi)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 1,360 yên
17:00-22:00 1,570 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 1,730 yên
17:00-22:00 1,940 yên
Phòng họp chính (42 chỗ ngồi)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 730 yên
17:00-22:00 840 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 940 yên
17:00-22:00 1,040yên
Phòng họp trung bình (36 chỗ ngồi)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 630 yên
17:00-22:00 730 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 790yên
17:00-22:00 890yên

Creation Studio (120㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 840 yên
17:00-22:00 940 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 1,040 yên
17:00-22:00 1,210 yên

Phòng đa năng (165㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 1,160 yên
17:00-22:00 1,310 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 1,460 yên
17:00-22:00 1,680 yên

Phòng điều dưỡng (50㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 420 yên
17:00-22:00 470 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 520 yên
17:00-22:00 630 yên

Classroom A(84㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 660 yên
17:00-22:00 730 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 790 yên
17:00-22:00 890 yên

Classroom B(63㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 470 yên
17:00-22:00 520 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 580 yên
17:00-22:00 680 yên

Studio (45㎡)
Ngày trong tuần
9:00-17:00 310 yên
17:00-22:00 360 yên
Ngày cuối tuần và Ngày lễ
9:00-17:00 420 yên
17:00-22:00 470 yên